hasar durumunda gerekli belgeler

Hasar durumunda, dosya inceleme ve onay işlemlerinizin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin mümkün olduğunca kısa bir süre içinde dosyanıza atanmış ekspere veya hasar dosya numaranızı belirterek Türk Nippon Sigorta Genel Müdürlük Hasar Departmanı'na gönderilmesi gerekmektedir.

Kasko sigortaları
Çarpma çarpışma durumlarında:
 • Poliçe fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya) veya maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
 • Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
 • Alkol raporu (Onaylı kopya),
 • Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
 • Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Yük taşıyan araçlarda sevk irsaliyesi ve kantar fişi,
 • Römork (Frigorifik kasa) hasarlarında uygunluk belgesi ve resimleri
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
 • Hurdaya ayrılan araçlarda da hurda belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
 • D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • Banka hesap bilgileri.


Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde ;
 • Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanağın onaylı kopyası ve onaylı tercümesi,
 • Uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.


Aracın Çalınması durumunda:
 • Karakol ilk müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
 • İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
 • Oto hırsızlık masasından, oto hırsızlık masasının olmadığı illerde emniyetin ilgili biriminden alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
 • Trafik belgesi fotokopisi (Tescil müdürlüğünden çalıntı kaşeli ruhsat alımında trafik belgesi de teslim alındığından, öncesinde fotokopisinin alınması gerekmektedir),
 • Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi (Ruhsat) aslı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
 • Aracı kullananın sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi dairesinden alınacak),
 • Aracın maliyedeki kaydının silindiğine dair belge, (Vergi dairesinden alınacak),
 • Vekâletname aslı (Örnek vekâlet Şirketimiz tarafından verilecektir),
 • Aracın geçerli kasko ve trafik poliçe asılları,
 • Prim ödeme makbuzları,
 • Aracın trafik dosyası (Araç satın alınırken verilen fatura, teknik belgeler, araç alımından sonra yatırılan vergi makbuzları, v.s.),
 • D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Aracın asıl ve yedek anahtarları,
 • Banka hesap bilgileri.


Yanma Durumlarında ayrıca:
 • İtfaiye Raporu.


Radyo – Teyp çalınması durumunda :
Radyo-Teyp çalınması halinde, poliçenizde orijinal veya opsiyonel donanım olarak verilen teminat sona erecektir. Araç üzerine yeniden radyo-teyp monte edilmesi halinde poliçenize ek teminat olarak eklenmesi için acentenizle irtibat kurmanız gerekmektedir.

 • Karakol başvuru müracaat ve görgü - tespit tutanağı (onaylı kopya),
 • Trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname.
Trafik ve ihtiyari sorumluluk sigortaları
Maddi hasarlarda:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
 • Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (Onaylı kopya),
 • Mağdur aracın trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
 • Mağdur aracı kullanan kişinin sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
 • Poliçe fotokopisi,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Sigortalı araç trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
 • Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
 • Banka hesap bilgileri.


Bedeni hasarlarda : Yaralanma durumunda:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Hastane epikriz raporu,
 • Tedavinin bittiğine dair kat-i doktor raporu,
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Reçete, fatura, makbuz, ilaç kupürleri).


Maluliyet Durumlarında:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Maluliyet % sini gösteren maluliyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.


Ölüm durumunda:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Veraset ilamı,
 • Defin ruhsatı,
 • Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge,
 • Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu.
Ferdi kaza sigortaları
Ölüm durumunda:
 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Veraset ilamı.


Maluliyet durumunda:
 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Maluliyet %’ ni gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.


Yaralanma durumunda:
 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri),
 • Hastaneden epikriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.
Hırsızlık sigortaları
 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Karakol müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
 • Olay yeri görgü tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı (Hasar tarihinden 30 gün sonra alınacak),
 • Olay yeri detaylı fotoğrafı,
 • Hasar gören malların faturası, kullanım kılavuzu v.s.
 • Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları (İşyerleri için),
 • Envanter kayıtları (İşyerleri için),
 • Banka hesap bilgileri.
Cam kırılması sigortaları
 • Poliçe fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sigortalının beyanı,
 • Fotoğraf,
 • Hasar gören camın faturası,
 • Banka hesap bilgileri.
İşveren mali sorumluluk sigortaları
 • İş güvenliği veya S.S.K. müfettişleri tarafından tutulan raporlar (Onaylı kopya),
 • İş kazası ile ilgili tutanaklar,
 • İşçinin SGK bordrosu,
 • Kaza geçiren işçinin maaş bordrosu(Altı aylık),
 • İşçi ya da S.G.K. tarafından işverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi,
 • İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları,
 • Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname.


Ölümlerde ayrıca;
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Veraset ilamı.


Maluliyet ve yaralanmalarda ayrıca;
 • Hastane raporu,
 • Maluliyet %’ sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı,
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete).
Zorunlu otobüs koltuk ferdi kaza sigortaları
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun belgesi, yolcu mu? Muavin mi? Şoför mü? (Tutanaklarda yok ise),
 • Yolcu listesi ve mağdur yolculara ait yolcu bileti,
 • Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge.


Ölüm Durumunda ayrıca;
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus kayıt örneği.


Maluliyet durumunda ayrıca;
 • Maluliyet % sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.


Yaralanma Durumlarında ayrıca;
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete, ilaç kupürleri),
 • Hastane Ekipriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.
Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortaları
 • Trafik kazası tespit tutanağı veya bilirkişi raporu (Onaylı kopya),
 • Zarar gören kişilerin yolcu olduklarının belgesi (Yolcu bileti),
 • Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi,
 • Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
 • Sürücünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Sürücünün alkol raporu (Onaylı kopya).


Ölüm durumunda ayrıca;
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ölen yolcunun kazanç durumunu tevsik edici belge.


Maluliyet durumunda ayrıca;
 • Maluliyet %’ sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.


Yaralanma durumunda;
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete, ilaç kupürleri),
 • Hastane ekipriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.
Seyahat sağlık sigortaları
 • Poliçe fotokopisi,
 • Seyahat bileti,
 • Gümrük kayıtları (Seyahatin gerçekleştiğini gösterir),
 • Fatura asılları (Sağlanan tıbbi yardımların detaylı dökümünü gösterir),
 • Reçete, ilaç fatura ve kupürleri,
 • Resmi kurumların raporları (Seyahat esnasında trafik kazası veya adli bir kaza olduğunda gereklidir),
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu, (Cenaze nakilleri için gereklidir),
 • Banka hesap bilgileri.
Yangın sigortaları
Yangın hasarları;
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Olayın oluşunu anlatan beyan (Olay karakola intikal etmişse tutanaklar),
 • Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,
 • İtfaiye raporu,
 • Savcılık takipsizlik kararı, davanın uzaması halinde savcılık iddianamesi,
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtia ve demirbaş hasarlarında),
 • Kaza tespit veya karakol tutanağı (Araç çarpması hasarlarında),
 • Banka hesap bilgileri.


Dahili su ve sel su baskını hasarları;
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Hasarın oluş ve sonucuna yönelik detaylı beyan,
 • Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtea ve demirbaş hasarlarında),
 • Hasara 3. Kişi sebebiyet vermiş ise ad ve adresini belirtir beyan,
 • Hasarlı mal ve bölümlerle ilgili fotoğraf,
 • Banka hesap bilgileri.


Hırsızlık hasarları;
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları,
 • Çalınan malların faturası ve kullanım kılavuzları,
 • Rehinli mal ve eşyalar için muvaffakatname,
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
 • Ticari işletmelerde vergi levhası, demirbaş kaydı,
 • Banka hesap bilgileri,
 • İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı Şirketimizden temin edilecektir).


Fırtına hasarları;
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
 • Ticari işletmelerde vergi levhası,
 • Meteoroloji raporu,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Banka hesap bilgileri.
İnşaat sigortaları
 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan),
 • Keşif özeti,
 • Sözleşme (Müteahhit ile işverenin yapmış olduğu),
 • Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa),
 • İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
 • Karakol tutanakları (Hırsızlık sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
 • Kaza tespit tutanağı (Trafik kazası sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık sonucu zarar oluşursa,
 • Banka hesap bilgileri.
Montaj sigortaları
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan),
 • Keşif özeti,
 • Sözleşme (Müteahhit ve işverenin yapmış olduğu),
 • Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa),
 • İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
 • Karakol tutanakları (Hırsızlık sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık sonucu zarar oluşursa,
 • Banka hesap bilgileri.
Makina kırılması sigortaları
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
 • Banka hesap bilgileri.
Elektronik cihazlar sigortaları
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
 • Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),
 • Detaylı talep yazısı,
 • Karakol tutanağı (Hırsızlık sonucu hasar oluşursa) onaylı kopya,
 • Banka hesap bilgileri.
Nakliyat sigortaları
Emtea Sigortaları
 • Poliçe (Sigortalı tarafından imzalı ve aslı olacak),
 • Fatura (Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak),
 • Konşimento, hamule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi,
 • Kargo raporu,
 • Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri (İthalatta, giriş İhracatta, çıkış beyannamesi verilecek),
 • Gümrük muayene tutanağı,
 • Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
 • Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
 • Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir),
 • Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir),
 • Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),
 • Banka hesap bilgileri.


Tekne Sigortaları
 • Poliçe fotokopisi,
 • Prim makbuzu,
 • Beyan,
 • İşletme trafik tescil belgesi (Ruhsat),
 • Denize elverişlilik belgesi,
 • Sınıf (Class) Belgesi,
 • Güverte ve makine jurnalleri( Kaza ile ilgili ),
 • Meteoroloji raporu,
 • Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,
 • Deniz raporu (Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir),
 • Banka hesap bilgileri.


Taşınan para ve kıymet sigortaları;
 • Hadise ile ilgili tutanak,
 • Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Banka hesap bilgileri.

“Türk Nippon Sigorta ile Mini Onarım” Hizmetinin siz değerli müşterilerimize avantajı!...
Kasko poliçenizde "Türk Nippon Mini Onarım" hizmeti teminatınız var ise, hizmet limitleri kapsamına giren küçük ölçekli hasarlarınızın giderilmesi için, size en yakın AUTO KING Servis Merkezine, kasko poliçeniz ile birlikte, "Hasar Tespiti" yaptırmak

size
en yakın
acenteler

size
en yakın
anlaşmalı
sağlık
kurumları

sigortanızı
yenilemeyi
size biz
hatırlatalım.

TNS Asistans
444 8867

Trafik Sigortası
Teklifi Al


Bilgilendirme


Özel işlemler

Talep ve şikayetleriniz

 

Her Hakkı Türk Nippon Sigorta'ya aittir. © 2013